කහ බීජ Turmeric seeds

කහ බීජ Turmeric seeds
Rs350(Negotiable)

Description

Description

කහ බීජ විකිණීමට ඇත

කහ බීජ 1KGරු.350යි

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න…

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න…

Asanka Perera Agro Farm

Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »