වතුර මෝටර්

වතුර මෝටර්
Rs42,500(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used
  • Item type: Gardening Tools

Description

ජපානයෙන් ගෙන්වන ලද රොබින් වතුර මෝටර්

👉 EY 20 ( අගල් 2 )

👉 EY 18 ( අගල් 3)

👉 කුබෝටා ( අගල් 2 )

Translate »