වතුර මෝටර්

  • May 14, 2022 3:03 pm
  • Kuliyapitiya, Kurunegala
  • Property-Car-Electronic & other
1-1-26
Rs42,500(Negotiable)

Overview

  • Condition : Used

Description

ජපානයෙන් ගෙන්වන ලද රොබින් වතුර මෝටර්

👉 EY 20 ( අගල් 2 )

👉 EY 18 ( අගල් 3)

👉 කුබෝටා ( අගල් 2 )

Translate »