වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට

වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
වැලිවේරිය ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් විකිණීමට
Rs7,800,000(Negotiable)

Overview

  • Property type: Building
  • Size (sqft): 680
  • Address : වැලිවේරිය

Description

වැලිවේරියේ සිට මීටර් 800 දුරින් වැලිවේරිය – ඌරුවල ප්‍රධාන පාරට මුහුණලා ඇති ව්‍යාපාරික ස්ථානයකි.

නිදන කාමරයක්, කුස්සිය, නාන කාමරය හා වාහන නැවැත්වීමේ පහසුකම් ඇත.

Translate »