කළු පස් පොහොර

  • April 10, 2022 10:06 pm
  • Kottawa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
41-1
40-1
41-1
40-1
Rs350(Fixed)

Description

අධික සාරවත් බව සහ තෙතමනය රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් කළු පස් බෝග නිෂ්පාදනය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

කිලෝග්‍රෑම් 20 ඇසුරුම රුපියල් 350/ යි

කි. 20 ඇසුරුම්‍ 10 කට එකක් නොමිලේ

කි. 20 ඇසුරුම්‍ 5ක් සඳහා මිල රු. 325/-

Visit us on www.glanrich.lk for more valuable products

Translate »