කළු පස් පොහොර

  • April 10, 2022 10:06 pm
  • Kottawa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
කළු පස් පොහොර
කළු පස් පොහොර
කළු පස් පොහොර
කළු පස් පොහොර
Rs350(Fixed)

Overview

Description

අධික සාරවත් බව සහ තෙතමනය රඳවා තබා ගැනීම හේතුවෙන් කළු පස් බෝග නිෂ්පාදනය සඳහා බහුලව භාවිතා වේ.

කිලෝග්‍රෑම් 20 ඇසුරුම රුපියල් 350/ යි

කි. 20 ඇසුරුම්‍ 10 කට එකක් නොමිලේ

කි. 20 ඇසුරුම්‍ 5ක් සඳහා මිල රු. 325/-

Visit us on www.glanrich.lk for more valuable products

Translate »