කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල

කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල
Rs9,990(Negotiable)

Overview

  • Beds: 2
  • Bathroom: 1
  • Property type: Other

Description

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය/වැදගත් රැකියාවක නියුතු අයට පමණක්

Translate »