කාමර කුලියට දීම යටියනවත්ත ,සුවාරපල

  • August 30, 2022 11:17 am
  • Piliyandala, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
db377fb6-24bd-4003-ae3b-004ec551721f
7a251977-49f7-4734-a7b0-8ab8819e820b
73485e2b-51a1-4def-90da-8e37f93ed5a8
95b2d9ef-5884-4b41-a1dc-83f2ae8a3b03
db377fb6-24bd-4003-ae3b-004ec551721f
7a251977-49f7-4734-a7b0-8ab8819e820b
73485e2b-51a1-4def-90da-8e37f93ed5a8
95b2d9ef-5884-4b41-a1dc-83f2ae8a3b03
Rs9,990(Negotiable)

Overview

  • Beds : 2
  • Bathroom : 1
  • Property type : Other

Description

විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය/වැදගත් රැකියාවක නියුතු අයට පමණක්

Translate »