කොම්පෝස්ට් පොහොර

  • April 9, 2022 1:14 pm
  • Baddegama, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
කොම්පෝස්ට් පොහොර
Rs35,750(Fixed)

Overview

Description

පොහොර කොට්ට 55 තියෙනෝ ඔක්කොම ලොට් එකට දෙන්නේ

ගනිපු ගානටම දෙන්නේ මුදල් උවමනාවකට

කොට්ටෙක බර 40kg

විකුණන මිල කොට්ටේ ගහලා තියෙන්නේ

රු.850

මම ගත්තේ 650 ගානේ ඒ ගානටම දෙනෝ

Translate »