කොම්පෝස්ට් පොහොර

  • April 9, 2022 1:14 pm
  • Baddegama, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
Webp.net-resizeimage-71-800×520-1
Rs35,750(Fixed)

Description

පොහොර කොට්ට 55 තියෙනෝ ඔක්කොම ලොට් එකට දෙන්නේ

ගනිපු ගානටම දෙන්නේ මුදල් උවමනාවකට

කොට්ටෙක බර 40kg

විකුණන මිල කොට්ටේ ගහලා තියෙන්නේ

රු.850

මම ගත්තේ 650 ගානේ ඒ ගානටම දෙනෝ

Translate »