කොම්පෝස්ට්

කොම්පෝස්ට්
කොම්පෝස්ට්
කොම්පෝස්ට්
කොම්පෝස්ට්
Rs25(Negotiable)

Overview

Description

අරුණලු කොම්පෝස්ට්

අමුද්‍රව්‍ය =

අමුගොම , ඇල්බීසියා , වියලි කොල

කෙසෙල් කඳන් , ERP, ජලජ පැළෑටි

(වැව් පාසි , ජපන් ජබර , හැල)

අනුග්‍රහය = විදාතා මධ්‍යස්ථානය

පඩුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය

ලේකම් කාර්යාලය

Translate »