කොම්පෝස්ට්

  • April 9, 2022 1:10 pm
  • Wariyapola, Kurunegala
  • Sell, Rent Something or Service
Webp.net-resizeimage-73
Webp.net-resizeimage-72
Webp.net-resizeimage-73
Webp.net-resizeimage-72
Rs25(Negotiable)

Description

අරුණලු කොම්පෝස්ට්

අමුද්‍රව්‍ය =

අමුගොම , ඇල්බීසියා , වියලි කොල

කෙසෙල් කඳන් , ERP, ජලජ පැළෑටි

(වැව් පාසි , ජපන් ජබර , හැල)

අනුග්‍රහය = විදාතා මධ්‍යස්ථානය

පඩුවස්නුවර බටහිර ප්‍රාදේශීය

ලේකම් කාර්යාලය

Translate »