කොස් කොළ | Jackfruit leaves

  • April 11, 2022 8:51 am
  • Bandarawela, Badulla
  • Sell, Rent Something or Service
21-3
23-2
20-3
22-2
21-3
23-2
20-3
22-2
Rs25(Negotiable)

Description

Jackfruit leaves has several therapeutic effect and work wonders when taken (especially on an empty stomach). It is effective against diabetes

කොස් කොළ ඖෂධීය බලපෑම් කිහිපයක් ඇති අතර (විශේෂයෙන් හිස් බඩක් මත) ගත් විට ආශ්චර්යමත් කරයි. එය දියවැඩියාවට එරෙහිව ඵලදායී වේ

Translate »