ගොම පොහොර

ගොම පොහොර
ගොම පොහොර
ගොම පොහොර
ගොම පොහොර
Rs275(Fixed)

Overview

Description

ගොම පොහොර

5 kg පැකට් එක 275/=

10 kg පැකට් එක 500/=

දහයියා අගුරැ 5kg 100

10kg 200

හොදින් වියලා ඇත. තොග වශයෙන් ලබාගත හැක.රයිසියෙන් හලපු ගොම පොහොර.

Translate »