ගොම පොහොර

  • April 9, 2022 1:20 pm
  • Matara City, Matara
  • Sell, Rent Something or Service
Webp.net-resizeimage-70-800×520-1
Webp.net-resizeimage-69-800×520-1
Webp.net-resizeimage-70-800×520-1
Webp.net-resizeimage-69-800×520-1
Rs275(Fixed)

Description

ගොම පොහොර

5 kg පැකට් එක 275/=

10 kg පැකට් එක 500/=

දහයියා අගුරැ 5kg 100

10kg 200

හොදින් වියලා ඇත. තොග වශයෙන් ලබාගත හැක.රයිසියෙන් හලපු ගොම පොහොර.

Translate »