දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට

  • June 1, 2022 6:00 pm
  • Delgoda, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
දෙල්ගොඩ කාමර 3 නිවසක් විකිණීමට
Rs7,500,000Total (Fixed)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 10
  • House size (sqft): 1600

Description

දෙල්ගොඩ පනන්වල පූගොඩ පාරට 100m නුදුරින් කාමර 3 නාන කාමර 1 සහ පිටත වැසිකිලියක් සහිත, ටයිල් සිවිලින් සහිත අංග සම්පූර්ණ නිවස

Translate »