බිත්තර කිකිළි පොහොර

බිත්තර කිකිළි පොහොර
Rs20(Fixed)

Overview

Description

බිත්තර කිකිළියන්ගෙන් ලබා ගන්නා ලද පොහොර විකිනීමට ඇත. (ලේයර්)

අම්බලන්තොට, ඇඹිලිපිටිය ,හම්බන්තොට,මාතර ,ගාල්ල, රත්නපුර, අවිස්සවේල්ල,කොළඹ

Translate »