මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි

මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි
මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි
මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි
මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි
Rs70(Negotiable)

Overview

Description

පොල් ලෙලි කැබලි පැකට් ඇත පොඩි සහ ලොකු සයිස් එකෙන් කර දහයියා කොහුබත් පැකට් ඇත අඩු මිලට මිරිගම පිරිස්යාලෙ තියෙන්නේ ( පොල් ලෙලි කැබලි පැකට් .70..ලොකු කැබලි 80. කර දහයියා 70. කොහුබත් පැකට් 70.. 1kg පැකට් ඇත 10 වඩා ගන්නවනම් අඩු කරල දෙනවා

Translate »