මල් වගාවට කපාපු පොල් ලෙලි කැබලි .

  • April 9, 2022 2:03 pm
  • Mirigama, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
Webp.net-resizeimage-88-min-800×520-1
Webp.net-resizeimage-89-min-800×520-1
Webp.net-resizeimage-88-min-800×520-1
Webp.net-resizeimage-89-min-800×520-1
Rs70(Negotiable)

Description

පොල් ලෙලි කැබලි පැකට් ඇත පොඩි සහ ලොකු සයිස් එකෙන් කර දහයියා කොහුබත් පැකට් ඇත අඩු මිලට මිරිගම පිරිස්යාලෙ තියෙන්නේ ( පොල් ලෙලි කැබලි පැකට් .70..ලොකු කැබලි 80. කර දහයියා 70. කොහුබත් පැකට් 70.. 1kg පැකට් ඇත 10 වඩා ගන්නවනම් අඩු කරල දෙනවා

Translate »