මහනුවර නවාතැන් පහසුකම්

  • December 10, 2023 7:02 pm
  • Kandy City, Kandy
  • Sell, Rent Something or Service
මහනුවර නවාතැන් පහසුකම්
Rs12,500Per Month(Fixed)

Overview

  • Beds: 4
  • Bathroom: 1
  • Property type: Room
  • Features : Private entrance
  • Address : 155/2 Vihara mawatha,Mulgampola,Kandy

Description

මහනුවර, මුල්ගම්පල, විහාර මාවතේ පිහිටි පැරණි විශාල නිවසකින් රජයේ රැකියාව ඇති කාන්තාවන් හතර දෙනකුට එක් කාමරය බැගින් ලබා දිය හැකි කාමර දෙකක් එක් පැත්තක ඇති අතර අට දෙනෙකුට නවාතැන් ගත හැක මාසිකව එක් අයෙකුට කෑම නොමැතිව අය කිරීම 12500/=කි නිස්කලංක ආරක්ෂිත පරිසරයකි වාහන නැවතීමට ඉඩ ඇත. අමතන්න:- 0718663568

Translate »