මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට

මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
මහවිට යක්කල ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට
Rs10,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 10
  • House size (sqft): 1000
  • Address : Mahawita,Yakkala

Description

මහවිට යක්කල පර්චස් 10 ක ඉඩම සහ නිවස විකිනීමට ලක්ෂ 100

සාලය කාමර 2 බාත්රුම් 1 කුස්සිය ජලය සහ විදුලිය ඇත

නුවර කොලබ පාරට 200M Lyceum International School 700M

බොකර්වරු අනවශ්‍යයි මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක කලින් දැනුවත් කර පැමිනෙන්න

0775073818

Translate »