මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම

  • February 23, 2024 12:55 pm
  • Akuressa, Matara
  • Sell, Rent Something or Service
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
මාතර සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීම
Rs18,000,000Per Perch(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 25
  • House size (sqft): 2550
  • Address : Dehemi House, Porathota, Akuressa, Matara, Sri Lanka.

Description

මාතර,අකුරැස්ස නගරයට ඉතා අාසන්න ව අකුරැස්ස – සියඹලාගොඩ ප්‍රධාන මාර්ගයට 10m ක පමණ දුරකින් සියලු පහසුකම් සහිත නිවසක් විකිණීමට අැත.

ඉඩමේ ප්‍රමාණය – 20 පර්චස් / නිවසේ ප්‍රමාණය – 2550 වර්ග අඩි / විශාල නිදන කාමර – 3 / නාන කාමර – 2 / ආලින්ද  2, කෑම කාමරය,මුලුතැන්ගෙය,

*  මුලු නිවසම ටයිල් කර අැත.

*  ලිං ජලය හා නල ජලය

* ගැටලුවකින් තොර විදුලි සැපයුම

* නිරවුල් ඔප්පු සහිතයි.

* ඉඩකඩ සහිත ඉදිරි හා පිටුපස මිදුල

* ඉතා සාමකාමී හා සුන්දර වටපිටාව

*  අමතර කඩ කාමරයක් ද සහිතයි.

අකුරැස්ස නගරයට 2 1/2 km ක දුරින්

Rs.18 000 000/= (180 laks)(මිල ගණන් සාකච්ජා කරගත හැක)

වැඩිදුර විස්තර සඳහා  අමතන්න  – 0769758464

WhatApp – 0769758464

Translate »