මාතලේ නිවසක් විකිණීමට

මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
මාතලේ නිවසක් විකිණීමට
Rs4,000,000(Fixed)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 20
  • House size (sqft): 510
  • Address : නො:108 රෝස්වත්ත පාර ,පලාපත්වල

Description

නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු 🏡️මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක

Translate »