යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg

යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg
යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg
යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg
යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg
Rs23,000(Negotiable)

Overview

Description

යාර මිලා පොහොර මිටියක් – 25Kg

ලංකාවේ ඕනෑම ප්‍රදේශයකට ගෙනවිත් දෙනු ලැබේ.

වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සදහා අමතන්න.

සේවාවන් ලබා ගැනීමට අත්‍යවශ්‍ය අය පමනක් අමතන්න. අනවශ්‍ය ඇමතුම් ලබා ගැනීමෙන් වලකින්න..

Ananda Agro Farm Dankotuwa

(රෝහල ළග සිට 1KM ක් පමණ දුරින්)

Translate »