ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි

  • September 11, 2022 10:25 pm
  • Kaduwela, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
IMG-20220908-WA0003
IMG-20220908-WA0002
IMG-20220908-WA0001
IMG-20220908-WA0000
Rs7,600,000Total (Fixed)

Overview

  • Bedrooms : 2
  • Bathrooms : 1
  • Land Unit : Perches
  • Size perches : 16
  • House size (sqft) : 8
  • Address : No-21 Sarabumi garden,ihala bomiriya,kaduwela

Description

Download Android App

Just a click away on the App Store

Translate »