ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි

  • September 11, 2022 10:25 pm
  • Kaduwela, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
ලක්ෂ 76කට ඔබට ගෙයක් පර්චස් 16යි
Rs7,600,000Total (Fixed)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 16
  • House size (sqft): 8
  • Address : No-21 Sarabumi garden,ihala bomiriya,kaduwela

Description

Translate »