සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත

සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්න තෙමහල් නිවස කඩවත
Rs37,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 4
  • Bathrooms: 3
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 12.3
  • House size (sqft): 4860
  • Address : Gonahena, Kadawatha

Description

ඉක්මනින් විකිමට

* . සුඛෝපභෝගී අංග සම්පූර්ණ තෙමහල් නිවස,

*. වායුසමනය කල නිදන කාමර සහ විසිත්ත කාමරය හා කෑම කාමරය,

* . කාර්‍යාල කාමරයක්, කුඩා සිනමා ශාලවක් සහ Mini Bar ,

* . තෙකලා විදුලිය,

* . නල හා ලිං ජලය,

* . වාහන දෙකක් නවතා තැබීමට පාර්කින්.

* . සේවකයන් සදහා කාමරයක් ( නිවසින් පිටත )

* .කඩවත නගරයට 2.5km

*. කඩවත අධිිවේගී පිවිසුමට 2km

වැඩිම ඉල්ලුමට.

කඩවත, ගෝනහේන

Translate »