හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට

  • December 26, 2023 3:31 pm
  • Hanwella, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
Rs45(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 10

Description

💒 හංවැල්ල පහත්ගම නිවසක් විකිණීමට
💒 කොළඹ හයිලෙවල් පාරට මීටර් 700 යි
💒 කාමර 3 සාලය කෑම,කාමරය මුලුතැන්ගෙය බාත්රූම් වැරන්ඩාව
💒 වටේටම තාප්පය බැද ගේට්ටුව දමා ඇත
💒 සාලය ටයිල්කර සිවිලිම ගසා ඇත
💒 finishing වහලය සහිත අංග සම්පූර්ණ වැරන්ඩාව
💒 බස් පාරට මුහුණලා ඇති නිවසකි
💒 කොළඹ හයිලෙවල් පාරට හා ලෝලෙවල් පාරට පහසුවෙන් ලගා විය හැකි වීම
💒 නවීන ආකාරයට අලුතෙන් සාදන ලද නිවසකි
💒 හොදින් ඉඩකඩ සහිතයි
💒 පර්චස් 10 යි
💒 විදුලිය water boad එකෙන් ජලය සහිතයි
💒 ලක්ෂ 45යි මිල සාකච්ඡා කල හැක
💒 call 0755799815,whatsapp 0740626879
Translate »