කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය

  • July 1, 2022 11:26 am
  • Kelaniya, Gampaha
  • Sell, Rent Something or Service
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
Rs9,000(Negotiable)

Overview

  • Beds: 1
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion

Description

කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත මුළුතැන්ගෙයි පහසුකම් ඇත නාන කාමර පහසුකම් ඇත නුවර පාරට යාබදව ඇත

Translate »