කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය

කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් කැලණිය
Rs9,000(Negotiable)

Overview

  • Beds: 1
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion

Description

කාන්තාවන් සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත මුළුතැන්ගෙයි පහසුකම් ඇත නාන කාමර පහසුකම් ඇත නුවර පාරට යාබදව ඇත

Translate »