ගොවිසරු කොම්පෝස්ට්

  • April 9, 2022 4:03 pm
  • Ambalantota, Hambantota
  • Property-Car-Electronic & other
20-2
Rs30(Negotiable)

Description

ගොම පොහොර,කුකුල් පොහොර,එළු පොහොර,කොල පොහොර,කෙසෙල් කදන්,පිදුරු,කර දහයියා,කොහුබත්,රොක් පොස්පේට් යොදා උසස් තත්වයෙන් නිපදවන ලද කාබනික පොහොර ……

ගොඩ හා මඩ සියලුම වගාවන් සදහා සුදුසුයි.

1kg _ 30 rs

Translate »