වියලි ගොම පොහොර

  • April 10, 2022 10:27 pm
  • Anuradhapura City, Anuradhapura
  • Property-Car-Electronic & other
47-1
46
Rs450(Fixed)

Description

ඔබගේ වගාවට අවශ්‍ය වියළි ගොම පොහොර තොග වශයෙන් විකිණීමට ඇත.උරයක 40kg පමණ අඩංගු වේ.උරයක මිල රැ 450/- ක් වෙි. එක වරකට උර 450ක් පමණ සැපයිය හැකිය.

Translate »