වියලි ගොම පොහොර

වියලි ගොම පොහොර
Rs450(Fixed)

Overview

Description

ඔබගේ වගාවට අවශ්‍ය වියළි ගොම පොහොර තොග වශයෙන් විකිණීමට ඇත.උරයක 40kg පමණ අඩංගු වේ.උරයක මිල රැ 450/- ක් වෙි. එක වරකට උර 450ක් පමණ සැපයිය හැකිය.

Translate »