ජෙනරේටර් අළුත්වැඩියාව Generator Repair

ජෙනරේටර් අළුත්වැඩියාව Generator Repair
Rs2,000(Negotiable)

Overview

  • Service type: Repair / Maintenance

Description

සියළුම වර්ගයේ ජෙනරේටර් අළුත්වැඩියාව සහා නඩත්තු කරගැනීමට අප අමතන්න.

නිවසට පැමිණ කිසිදු සෙවාවක් නොකරන බව කරුනවෙන් සලකන්න

Translate »