ජෙනරේටර් අළුත්වැඩියාව Generator Repair

  • May 10, 2022 9:31 pm
  • Kegalle City, Kegalle
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-oC_ZnQ2Ds-transformed
Rs2,000(Negotiable)

Overview

  • Service type : Repair / Maintenance

Description

සියළුම වර්ගයේ ජෙනරේටර් අළුත්වැඩියාව සහා නඩත්තු කරගැනීමට අප අමතන්න.

නිවසට පැමිණ කිසිදු සෙවාවක් නොකරන බව කරුනවෙන් සලකන්න

Translate »