ගලි බවුසර් සේවය – Gully Bowser Service

ගලි බවුසර් සේවය – Gully Bowser Service
Rs7,500(Negotiable)

Overview

  • Service type: Other domestic services

Description

මතුගම,කලුතර,දොඩන්ගොඩ,වැලිපැන්න,බුලත්සිංහල ඇතුළු කලුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලුම අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කරනු ලැබේ.

Translate »