නිවාස වයිරින් කිරිම හා අලුත් වැඩියාව

නිවාස වයිරින් කිරිම හා අලුත් වැඩියාව
Rs3,000(Negotiable)

Overview

  • Service type: Repair / Maintenance

Description

ආරක්ෂා කාරිව හා උසස් නිමාවකින් යුතුව නිවාස හා කර්මාන්ත ශාලා වයිරින් කිරිම සහා අලුත් වැඩියාවන් සදාහා අමතන්න

Translate »