පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්

පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
පේරාදෙණිය හෝටල් කාමර සහ නවාතැන්
Rs4,500Per Month(Negotiable)

Overview

  • Beds: 6
  • Bathroom: 2
  • Property type: Other
  • Features : Private entrance

Description

ජයත්මා ගෙස්ට් පේරාදෙණිය .පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට අ¿විදින දුරින් .සුවපහසු කාමර පහසුකම් .වාහන නවත්වන්න පුලුවන් .සම්පූර්ණ ආරක්ශාවක් තියනවා .විශ්ව විද්‍යාල සිසුවියන් 6 දෙනෙක් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ද තියනවා .

Translate »