හෝටල් කාමර සහ නවාතැන් පහසුකම් – පේරාදෙණිය

  • July 18, 2022 9:49 am
  • Peradeniya, Kandy
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-SdT2ce_Dh_-transformed
fitted-KWfzcB6mv-transformed
fitted-D3NDNI9uI-transformed
fitted-2PSIa4QYh8-transformed
Rs4,500Per Month(Negotiable)

Overview

  • Beds : 6
  • Bathroom : 2
  • Property type : Other
  • Features : Private entrance

Description

ජයත්මා ගෙස්ට් පේරාදෙණිය .පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයට අ¿විදින දුරින් .සුවපහසු කාමර පහසුකම් .වාහන නවත්වන්න පුලුවන් .සම්පූර්ණ ආරක්ශාවක් තියනවා .විශ්ව විද්‍යාල සිසුවියන් 6 දෙනෙක් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ද තියනවා .

Translate »