ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට

  • January 27, 2023 2:59 pm
  • Baddegama, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
02058688-bb62-4a92-b7a0-08e98721cfe2
3acbcaa6-6ac3-4460-a957-ba83cb485ee5
eeaefa20-e865-44d2-b8ab-eeca5dc042e1
5f4b9241-7982-4bf6-bd85-c9acec610cbb
0021e6e3-9d19-4dc9-a357-b4f5253e2eb8
5b7320b7-7da4-4ea4-9f30-eaffd2660d40
02058688-bb62-4a92-b7a0-08e98721cfe2
3acbcaa6-6ac3-4460-a957-ba83cb485ee5
eeaefa20-e865-44d2-b8ab-eeca5dc042e1
5f4b9241-7982-4bf6-bd85-c9acec610cbb
0021e6e3-9d19-4dc9-a357-b4f5253e2eb8
5b7320b7-7da4-4ea4-9f30-eaffd2660d40
Rs5,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms : 3
  • Bathrooms : 1
  • Land Unit : Perches
  • Size perches : 20
  • House size (sqft) : 700
  • Address : හැම්මෑලිය , බද්දේගම

Description

ගාල්ල බද්දේගමින් නිවසක් විකිණීමට !

* වටේට තාප්ප ගසා , නිවසේ ටයිල් අල්ලා වැඩ නිම කොට ඇත .
* සින්නකර ඔප්පු ❤️
* පර්ච් 20 යි !
* සාලය , කාමර 3 , කබඩ් අල්ලා වැඩ නිම කෙරූ කුස්සිය , කෑම කාමරය, නාන කාමරය .
* බද්දේගම උඩුගම පාරට 150m
* අධිවේගී පිවිසුමට 2.5km යි .
ලක්ෂ පහනයි . 🍃
බෝකර් වරුන් අනවශ්‍යයි ! එකවර මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මහතුන් පමණක් අමතන්න .
WhatsApp/Call ( 076 6364034 , 0759355113)

Translate »