ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට

  • January 27, 2023 2:59 pm
  • Baddegama, Galle
  • Sell, Rent Something or Service
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
ගාල්ල බද්දේගමින් අංගසම්පූර්ණ නිවසක් විකිනීමට
Rs5,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 20
  • House size (sqft): 700
  • Address : හැම්මෑලිය , බද්දේගම

Description

ගාල්ල බද්දේගමින් නිවසක් විකිණීමට !

* වටේට තාප්ප ගසා , නිවසේ ටයිල් අල්ලා වැඩ නිම කොට ඇත .
* සින්නකර ඔප්පු ❤️
* පර්ච් 20 යි !
* සාලය , කාමර 3 , කබඩ් අල්ලා වැඩ නිම කෙරූ කුස්සිය , කෑම කාමරය, නාන කාමරය .
* බද්දේගම උඩුගම පාරට 150m
* අධිවේගී පිවිසුමට 2.5km යි .
ලක්ෂ පහනයි . 🍃
බෝකර් වරුන් අනවශ්‍යයි ! එකවර මිලදී ගැනීමට හැකියාව ඇති මහතුන් පමණක් අමතන්න .
WhatsApp/Call ( 076 6364034 , 0759355113)

Translate »