කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට

කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
කඩුවෙල රණාල නිවස විකිණීමට
Rs6,800,000(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 2
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 6
  • House size (sqft): 1150

Description

කඩුවෙල රණාල පිහිටි අලියා බීම සහ මන්චි කර්මාන්ත ශාලා අසල පිහිටි අංග සම්පූර්ණ නිවස විකිණීමට ඇත.

පර්චස් 6 ක ඉඩම නිරවුල් ඔප්පු සහිත වන අතර වට තාප්ප යොදා වෙන් කර ඇත.

කාමර 3

නානකාමර 2

නිවස ටයිල් අතුරා අංග සම්පූර්ණ කර ඇත.

Translate »