කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම

කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
කහතුඩුව ව්‍යාපාර හො පදිංචියට නිවස සමග ඉඩම
Rs14,000,000(Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 3
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 13.5

Description

කහතුඩුව අධිවෙගී පිවිසුමට 500m කහතුඩුව හන්දියේ සිට 300 m කහතුඩුව හෝමාගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුනලා නිවස සමග ඉඩම පර් චස් 13.5 ව්‍යාපාර හො පදිංචියට සුදුසු ඉඩම මුදල් හදිසියකට විකුනනු ලැබේ. හොරණ කොලඹ 120 ප්‍රධාන මාර්ගයට 300 m සාලය ,කාමර 3 , කෑම කාමරය , කුස්සිය , එලිය කුස්සිය , නාන කාමරය , එලිය නාන කාමරය මිල සාකච්ඡා කරගත හැකිය

Translate »