කුකුල් පොහොර

කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
කුකුල් පොහොර
Rs15(Fixed)

Overview

Description

මිල ගණන් පහත දැක්වේ

කිලෝ 1 – රු 40

කිලෝ 30 බැග් – රු 490

කිලෝ 30 බැග් 5 ට වැඩියෙන් ගන්නවානම් රු; 450 වගේ අඩු කරන්න පුළුවන්

අමතන්න වැඩි විස්තර සදහා

Translate »