කුකුල් පොහොර

  • April 9, 2022 1:58 pm
  • Homagama, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
Webp.net-resizeimage-87-min
2
Rs15(Fixed)

Description

මිල ගණන් පහත දැක්වේ

කිලෝ 1 – රු 40

කිලෝ 30 බැග් – රු 490

කිලෝ 30 බැග් 5 ට වැඩියෙන් ගන්නවානම් රු; 450 වගේ අඩු කරන්න පුළුවන්

අමතන්න වැඩි විස්තර සදහා

Translate »