නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට පොල්ගස්ඕවිට

  • June 22, 2022 7:19 am
  • Kesbewa, Colombo
  • Sell, Rent Something or Service
නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට පොල්ගස්ඕවිට
නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට පොල්ගස්ඕවිට
නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට පොල්ගස්ඕවිට
නිවසක් සහ ඉඩමක් විකිණීමට පොල්ගස්ඕවිට
Rs8,000,000Total (Negotiable)

Overview

  • Bedrooms: 2
  • Bathrooms: 1
  • Land Unit: Perches
  • Size perches: 8.3
  • House size (sqft): 2178
  • Address : Ambalangoda, polgasowita

Description

162/2, අම්බලන්ගොඩ – පිලියන්දල බස් පාරට මුහුණලා පර් 8.3 ඉඩමක් කුඩා නිවසක් සමග විකිණීමට ඇත.

ඉඩමේ සිට හොරණ – කොළඹ ප්‍රධාන පාරට කි.මී 1.5

කහතුඩුව අධිවේගී පිවිසුමට කි.මී 2 (විනාඩි 5)

නිරවුල් ඔප්පු (බිම්සවිය) , අනුමත බිම් සැලැස්ම

– මිල සාකච්චා කල හැක

බ්‍රෝකර්වරු අනවශ්‍යයි.

Translate »