බිම්මල් වගාමළු

  • April 11, 2022 9:37 pm
  • Kegalle City, Kegalle
  • Property-Car-Electronic & other
22-3-650×520-1
23-3
24-3-497×520-1
Rs60(Negotiable)

Description

සම්පුර්ණ පුස් දුවන ලද ඉතා උසස් තත්වයේ වගා මළු විකිනීමට ඇත.

එක් වගා මළුවක මිල :-

• ඇමරිකන් ඔයිස්ටර්ස් – රු.60

* වගාමළු 1000 කට වැඩි මිලදී ගැනීම් සදහා ප්‍රවාහනය නොමිලේ.

* වගාව සදහා පිළිපැදිය යුතු සියලුම උපදෙස් ලබදෙනු ලැබේ.

* කණ්ඩායමක්‌ සදහා වගාව සම්බන්ද සියලු කරුණු ඔබගේ ස්ථානයට පැමිණ පුහුණු කිරීම. (20,000/=)

Translate »