බිම්මල් වගාමළු

බිම්මල් වගාමළු
බිම්මල් වගාමළු
බිම්මල් වගාමළු
බිම්මල් වගාමළු
බිම්මල් වගාමළු
බිම්මල් වගාමළු
Rs60(Negotiable)

Overview

Description

සම්පුර්ණ පුස් දුවන ලද ඉතා උසස් තත්වයේ වගා මළු විකිනීමට ඇත.

එක් වගා මළුවක මිල :-

• ඇමරිකන් ඔයිස්ටර්ස් – රු.60

* වගාමළු 1000 කට වැඩි මිලදී ගැනීම් සදහා ප්‍රවාහනය නොමිලේ.

* වගාව සදහා පිළිපැදිය යුතු සියලුම උපදෙස් ලබදෙනු ලැබේ.

* කණ්ඩායමක්‌ සදහා වගාව සම්බන්ද සියලු කරුණු ඔබගේ ස්ථානයට පැමිණ පුහුණු කිරීම. (20,000/=)

Translate »