බොඩින් පිරිමි ළමුන් සඳහා පානදුර

බොඩින් පිරිමි ළමුන් සඳහා පානදුර
Rs4,500(Negotiable)

Overview

  • Beds: 2
  • Bathroom: 1
  • Property type: Portion

Description

පිරිමි ළමුන් 2ක්

එක් අයෙකුට රු 4500

දෙනෙකුට රු9000

Translate »