බොඩින් පිරිමි ළමුන් සඳහා පානදුර

  • August 18, 2022 2:50 pm
  • Panadura, Kalutara
  • Property-Car-Electronic & other
6a557065-306c-4d2c-8bc4-d1772a8afda4
d7a680e8-e703-4850-a8d2-0aa89e08ae26
Rs4,500(Negotiable)

Overview

  • Beds : 2
  • Bathroom : 1
  • Property type : Portion

Description

පිරිමි ළමුන් 2ක්

එක් අයෙකුට රු 4500

දෙනෙකුට රු9000

Translate »