වයලීනය

  • June 17, 2022 12:27 am
  • Battaramulla, Colombo
  • Property-Car-Electronic & other
fitted-JF80fxo8w-transformed
Rs15,000(Negotiable)

Overview

  • Condition : Used
  • Instrument type : String Instrument / Amplifier

Description

මාස කිහිපයක් පමනක් පවිච්චි කර ඇත. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත. හොඳටම තියනවා.

Translate »