වයලීනය

වයලීනය
Rs15,000(Negotiable)

Overview

  • Condition: Used
  • Instrument type: String Instrument / Amplifier

Description

මාස කිහිපයක් පමනක් පවිච්චි කර ඇත. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත. හොඳටම තියනවා.

Translate »