මාතර නගරයට ආසන්නයේ ඉඩමක් විකිණීමට ඇත

  • August 18, 2022 10:03 am
  • Matara City, Matara
  • Property-Car-Electronic & other
52d24c08-cc37-4242-8230-6ffe69fa43b9
13751573-fb00-45b7-8606-81ebda1ce0d6
3e4e45f1-9b4a-4c05-ad95-b5c1d823c139
d300682b-7b53-42ea-8369-36e93054d2ae
08b1ad74-c05e-414f-9681-65cd482e6f99
Rs450Per Perch(Fixed)

Overview

  • Land Type : Residential
  • Size unit : Perches
  • Size in Perches : 12
  • Address : නාවිමන පාර , වේරදුව , මාතර

Description

මාතර ප්‍රධාන බස් නැවතුම්පොළේ සිට 2.7km දුරින් , මාතර නගරසභා සීමාවේ වේරදුව නාවිමන මාර්ගය ආසන්නයේ පර්චස් 12 ක ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ.පර්චස් 1ක් රු.450,000.

Translate »